LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.
Uchwała RM_Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe...1-2036

Kolejny dokument strategiczny przyjęty – szansa na racjonalizacje zużywanej energii na terenie Gminy Myślenice

Gmina Myślenice przyjęła „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Myślenice na lata 2021-2036”. Dokument jest szansą na racjonalizację użytkowanego ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

Wykonana w trakcie prac nad dokumentem analiza stanu istniejącego wykazała, iż systemy gazowniczy i elektroenergetyczny, które to funkcjonują na obszarze Gminy Myślenice, zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa dostaw poszczególnych nośników energii. Nie zachodziła w związku z powyższym konieczność opracowania „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe”.

Dlatego też powstały „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Myślenice”.

Dokument ten nie jest dokumentem określającym zadania do realizacji przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego, którego obszaru dotyczy, więc niezasadne jest podawanie w nim wskaźników, ani zasad prowadzenia monitoringu i ewaluacji.

Projekt został przekazany do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną Państwa. Zarząd Województwa dnia 14 grudnia 2021 r., uchwałą nr 1816/21 z zaopiniował pozytywnie dokument.

Dokument zgodnie z wymogami został sporządzony dla obszaru gminy na okres 15 lat. Potencjalna aktualizacja jeśli będzie to zasadne może być opracowywana co 3 lata.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Myślenice zawiera:

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

4) zakres współpracy z innymi gminami.

„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Myślenice na lata 2021-2036” są dokumentem zwiększającym szanse przyznania środków pomocowych z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 i dalszej oraz z innych potencjalnych źródeł finansowania.

Założenia planu - plik do pobrania