LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Mieszkańcy, Interesanci!

Ceniąc sobie współpracę z Wami chcemy poinformować, że zabezpieczamy Wasze dane osobowe zgodnie z wymogami RODO. Od wielu lat Urząd podejmuje starania w celu należytego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych. W roku 2017 został wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o wymogi międzynarodowych standardów ISO 27001. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby sprostać postawionym nam wymaganiom w zakresie ochrony danych osobowych. 
Wprowadziliśmy polityki i instrukcje minimalizujące ryzyka naruszenia praw i wolności wynikających z przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w Naszym urzędzie. Zostały wprowadzone w życie  procedury gwarantujące identyfikację osób którym są przekazywane informacje mieszkańcom, interesantom.
Pracownicy przetwarzający dane osobowe zostali:
przeszkoleni z obowiązujących zasad przetwarzania danych,
zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych,
zostali zobowiązani do zachowania w poufności danych osobowych z którymi mają do czynienia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice,  tel.: 12 639 23 00, fax.: 12 639 23 05,strona internetowa:www.myslenice.pl, 
adres e-mail: info@myslenice.pl.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@myslenice.pl  
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a przede wszystkim ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
b. niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:
a. organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych, statutowych, powierzonych Administratorowi;
b. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
7. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale administrator nie przewiduje profilowania.

 Klauzula informacyjna