LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Lokalny Program Rewitalizacji

Nowym zjawiskiem w Polsce, lecz już dobrze rozpoznanym w Europie, jest degradacja obszarów wielkomiejskich. Wiąże się ona z problemami degradacji społecznej, jak również degradacji majątku trwałego o wartości kulturowej. Postępująca degradacja, zagraża bezpieczeństwu lokalnej społeczności. Problemy te często wpływają na obniżenie, niekiedy skutecznie, zainteresowania inwestorów dzielnicą, a w skrajnych przypadkach nawet całym miastem. 

Zasadniczym celem rewitalizacji jest zatem ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego. Odbywać się to może poprzez nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych, zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy oraz oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw. Podejmowane działania z uwagi na skalę kosztów realizowane są zawsze poprzez szereg mniejszych i większych projektów finansowych z różnych źródeł, w większości inicjatywa należy jednak do lokalnego samorządu. Rewitalizacja stanowi bowiem swoistego rodzaju interwencjonizm, niezbędny do pokonania nawarstwionych problemów o charakterze przestrzennym, ekonomicznym i społecznym.

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Myślenice, został przygotowany w odpowiedzi na zaobserwowane zjawiska kryzysowe. W wyniku ilościowej analizy przestrzennego zróżnicowania problemów społeczno-gospodarczych w mieście, a także uwzględniając dodatkowe kryteria jakościowe, wyznaczono obszar, który w pierwszej kolejności przeznaczony będzie do rewitalizacji. Analiza przestrzenna została wykonana przy użyciu technologii geomatycznych, w oparciu o dane zebrane w szeregu instytucji.

Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi pozwoliło na rzetelne wskazanie natężenia zjawisk kryzysowych w mieście i na wskazanym obszarze. Obszar przeznaczony do rewitalizacji został elimitowany przy wykorzystaniu zasad wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dokumencie pt.: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa

Program został przygotowany w oparciu o Metodykę przygotowywania i oceny programu rewitalizacji w ramach MRPO na lata 2007-2013, przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a także odniesiony do przygotowanych przez Urząd Marszałkowski kryteriów oceny programów rewitalizacji dla Działania 6.1. Schemat A.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

WIZUALIZACJE ZARABIE:

  
  

MAPY REWITALIZACJI:

    
   
   
   
   
   
  

WIZUALIZACJE OBSZAR 2:

   
   

WIZUALIZACJE OBSZAR 4:

   
  

WIZUALIZACJE OBSZAR 5:

   

WIZUALIZACJE OBSZAR 6:

 

WIZUALIZACJE OBSZAR 7:

   
   

RZUTY REWITALIZACJA: