LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Spółki komunalne


Spółki z udziałem Gminy:


Spółka Sport Myślenice - hala sportowa Myślenice, Zarabie

Spółka oferuje państwu usługi z zakresu sportu i rekrecaji. Hala sportowa może pomieścić do 600 osób na trybunach. Sport Myślenice oferuje możliwość wynajmu: hala sportowa na Zarabiu w Myślenicach, ul. Zdrojowa 9, boisko o pełnych wymiarach do rozgrywania meczy piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, nożnej halowej, footsala. Widownia z ok. 600 miejscami siedzącymi. Hala sportowa w Myślenicach posiada pełne zaplecze szatniowo-sanitarne, gastronomiczne, siłownia, fitness, sauna, solarium, hydromasaż, odnowa biologiczna, baza hotelowa 64 miejsca w pok. 2-osobowych.

Spółka Sport Myślenice
32 - 400 Myślenice
ul. Zdrojowa 9
tel. 12 271 05 44
hala@myslenice.pl
http://www.hala.myslenice.pl/

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach został utworzony w 2004r. jako Spółka prawa handlowego. Udziałowcem w 100% jest Gmina Myślenice. Kapitał zakładowy Spółki wynosi : 3 250 000,00 PLN Spółka została powołana w oparciu o: Uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 160/XXVIII/2004 z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Myślenice do Spółki powstałej w celu eksploatacji, rozbudowy i monitoringu składowiska odpadów komunalnych; Uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 178/XXX/2004 z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Panem Bronisławem Brózdą do wspólnego przedsięwzięcia i powołania spółki, której przedmiotem działalności będzie składowisko odpadów komunalnych w Myślenicach-Borzęcie; Zarządzenie Burmistrza Nr 163/04 z dnia 27 września 2004; Umowę Spółki (Akt Notarialny) repetytorium A numer: 6263/2004 z dnia 4 października 2004r. Przedmiotem działalności spółki jest: prowadzenie eksploatacji składowiska; prowadzenie monitoringu składowiska; identyfikacja odpadów; określenie charakterystyk ilościowo-jakościowych odpadów oraz ich skład.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach
32 - 400 Myślenice
ul. Słowackiego 82
tel. 12 272 03 35
skladowisko@poczta.fm
http://www.skladowisko.com.pl/

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Spółka Miejski Zakłąd Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach jest jednoosobową komunalną spółką prawa handlowego, której wszystkie udziały w kapitale zakładowym należą do Gminy Myślenice. Spółka jest właścicielem praktycznie całego istniejącego majątku w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. MZWiK prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie nzezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice nr RI6452-3/9/02 z dnia 7 sierpnia 2002 roku. Zgodnie z zezwoleniam przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi: zbiorowe zaopatrzenie w wodę, ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom za pomocą urządzeń wodociągowych, zbiorowe odprowadzanie ścieków, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

Miejski Zakłąd Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach
32 - 400 Myślenice ul. Piłsudskiego 47
tel. 12 274 09 40, fax. 12 274 09 40
biuro@mzwikmyslenice.com.pl
http://www.mzwikmyslenice.com.pl/

Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego

Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego (MARG) jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale mieszanym, której głównymi udziałowcami są: Gmina Myślenice, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, oraz 9 lokalnych przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Kapitał zakładowy Agencji to blisko 1 400 000 złotych. MARG Spółka. z o.o. rozpoczęła działalność w styczniu 2005 roku. Zajmuje się promowaniem i wspieraniem wszelkich inicjatyw gospodarczych mających wpływ na rozwój regionu myślenickiego. Najważniejszym obszarem działalności MARG jest aktywne promowanie rozwijającej się przedsiębiorczości w regionie w zakresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dlatego też: Od marca 2005 roku MARG Sp. z o.o. jest przedstawicielem: Małopolskiego Funduszu Pożyczkowego (MFP) i Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju Regionu Rabka (FPFRRR) z Rabki Zdroju na terenie powiatu myślenickiego. Zarówno MFP, MFPK jak i FPFRRR to projekty współfinansowane przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki funduszy są przeznaczane na udzielanie preferencyjnych pożyczek na finansowanie działalności i inwestycji małych i średnich przedsiębiorców, które z różnych przyczyn mogą mieć problemy z uzyskaniem kredytu w banku. W grudniu 2005 roku uruchomiona została filia Punktu Konsultacyjnego, którego działalność (do końca 2007 roku) finansowana jest ze środków budżetu państwa oraz funduszy strukturalnych UE. Celem projektu jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do kompleksowej oferty usług informacyjnych. Dzięki dotacji Punkt Konsultacyjny może udzielać informacji bezpłatnie. Usługi informacyjne obejmują zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP. Wraz z rozpoczęciem działalności MARG stał się również wydawcą tygodnika "Gazeta Myślenicka", który nieprzerwanie ukazuje się już od 16 lat... Powołanie do życia MARG stanowiło jeden z elementów polityki samorządu lokalnego Myślenic dla stymulowania rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel./fax: 12 274 43 43
marg@myslenice.pl