Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Odbiór odpadów
 

Odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Myślenice odbierane są przez
Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Słowackiego 84, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 03 29
e-mail: biuro@rpgk.isg.pl
www.rpgk.isg.pl

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach
ul. K. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice
e-mail : biuro@skladowisko.com.pl
tel. 12 272 - 03 - 35

 

Punkt Selektywne Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. K. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice
poniedziałek - piątek 7:00-17:00
sobota 7:00-13:00
tel. 12 396 56 84

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek.

Obowiązek ten powinni wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl

ZARZĄDZENIEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany częstotliwości odbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice zmienia się wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. papieru, tektury, tworzywa sztucznego, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i metali, o których jest mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. a) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice w ten sposób, że w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. wywóz wskazanych odpadów komunalnych odbywa się co 4 tygodnie. Powyższe związane jest z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aktualne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

1) opłata w wysokości 14,90 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,

2) podwyższona opłata w wysokości 29,80 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.Nieruchomości zostaną wyposażone w niebieskie worki podczas styczniowych odbiorów odpadów


 Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat "ustawy śmieciowej"? Masz konkretne pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Napisz na zapytaj@myslenice.pl


Usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy Myślenice 

Eternit był popularnym materiałem budowlanym wykorzystywanym w latach 60 i 70 - tych. 
Z czasem okazało się, że zawarty w nim azbest jest szkodliwy dla zdrowia. Wielu właścicieli budynków pokrytych eternitem odkłada demontaż szkodliwego materiału na później ze względu na  wysokie koszty jego utylizacji. Niepotrzebnie, ponieważ Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice kontynuuje program usuwania azbestu na terenie gminy. Mieszkańcy na własny koszt dokonują demontażu azbestu i wymiany pokrycia dachu na nowe, a Gmina pokryje koszty związane z odbiorem, transportem oraz jego utylizacją.
Dowiedz się więcej dzwoniąc pod numer telefonu 12 6392335 lub 12 6392337


Czytaj również:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE

2020 - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH - MIASTO

2020 - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH - MIEJSCOWOŚCI

Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2020 do pobrania

2019 - HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH - MIASTO MYŚLENICE

2019 - HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH - MIEJSCOWOŚCI

2019 - HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH - MIASTO MYŚLEICE

Ważne pojęcia

Film na temat nowych zasad gospodarki odpadami

 

Droga odpadu od mieszkańca do zakładu (wersja PDF ze zdjęciami)

Deklaracja o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami  - pobierz

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice