LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Odbiór odpadów
 

Odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Myślenice odbierane są przez
Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Słowackiego 84, 32-400 Myślenice
tel. 12 272 03 29
e-mail: biuro@rpgk.isg.pl
www.rpgk.isg.pl

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach
ul. K. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice
e-mail : biuro@skladowisko.com.pl
tel. 12 272 - 03 - 35

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. K. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice
poniedziałek - piątek 7:00-17:00
sobota 7:00-13:00
tel. 12 396 56 84

Aktualne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

1) opłata w wysokości 21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości,

2) opłata w wysokości 190,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 


 Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat "ustawy śmieciowej"? Masz konkretne pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Napisz na zapytaj@myslenice.pl


Usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy Myślenice 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości (osoba fizyczna, osoba prawna), który posiada wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieruchomości, zobowiązany jest do: Sporządzenia oceny stanu technicznego i możliwość bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest; Składania w terminie do 31 stycznia informacji o wyrobach zawierających azbest do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice - osoby fizyczne; do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - osoby prawne.

Informacja o wyrobach zawierających azbest powinna zostać wypełniona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). (do pobrania poniżej)

W Informacji należy określić m. in. stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych obliczony według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.). (do pobrania poniżej)

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Uwaga: Na podstawie art. 346 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska osoba, która wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest) nie przekazuje okresowo właściwym organom informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, podlega karze grzywny.

Od 2009 r. w Polsce realizowany jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu, którego głównym celem jest m. in. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do końca 2032 roku https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/baza-azbestowa.

Wyrobów zawierających azbest nie wolno usuwać samodzielnie. Usuwaniem, transportem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie uprawnienia.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 12 63 92 335.

Załączniki:

Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest


Czytaj również:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 r. do pobrania w załącznikach:

2024 - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH - MIASTO

2024 - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH - MIEJSCOWOŚCI

Film na temat nowych zasad gospodarki odpadami

1. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenia Miasta i Gminy Myślenice

3. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

4. Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych

5. Wniosek o świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

6. Formularz przyjęcia odpadów w PSZOK

7. Upoważnienie do transportu odpadów na PSZOK

8. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

9. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

10. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi